Årsmøte Furnes Almenning

Årsmøtet ble avholdt på Kvilheim 5. april med 42 oppmøtte bruksberettigede.

De oppmøtte 42 bruksberettigede valgte følgende styre:

 Styreformann: Ole Martin Sollerud

            Vara: Kjell Åge Øie-Kjølstad

 Nestleder: Kjell Berg

            Vara: Mikkel S. Snarud

 Styremedlem: Per Anders Gjørslie

            Vara: Olav Dobloug

 Styremedlem: Steinar Nyhus

            Vara: Leif Einar Bratengen

 Styremedlem: Pål Kirkeby

            Vara: Torbjørn Holtklimpen

 

Samtidig ble det besluttet at organisering av varamedlemmer går fra å være personlig til å bli nummerert ved neste valg om 2 år. Alle varamenn ble derfor valgt for 2 år. Målet er da at 1. vara blir mer involvert i styrearbeidet etter nærmere regler.

Valgkomiteen endres til følgende:

For å få en fast rullering av komiteen ble de 3 med flest stemmer valgt for hhv.  6, 4 og 2 år.

 Kristian Hovde (sitter i 6 år)

Bernt Jesnes (sitter i 4 år)

Ole Anders Mausethagen (sitter i 2 år)

Lars Johan Rustad (varamedlem)

 

Bestyrer Morten Øie gjennomgikk årsmeldinga med følgende hovedpunkter:

-          Salg av hyttetomter

-          Serveringshytta på Blåmyra

-          Anskaffelse av en ny sagmaskin

-          Årets avvirkning

-          Beiting

-          Jakt og fiske

-          Ny krok-/brøytebil

-          Reparasjon og oppbygging av bruer og veier

-          Nytt prosjekt: Skiltmerking

 Kontorleder Beate Frebel gjennomgikk årsregnskapet med følgende hovedpunkter:

-          Kraftig økning i driftsresultatet til kr. 4.322.237

-          Restaurering av saga førte også til en kraftig økning i anleggsmidlene

-          Stor aktivitet i tynning og planting o.l i skogen har medført økte kostnader

Revisor Tom Erik Lehne gikk igjennom revisjonsberetningen.

Skogbrukskyndig revisor Ole Bjerke leste opp sin beretning.

Åpningstider:

Man-fre : 07:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Adresse:

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal

623 31 780

firmapost@furnesalmenning.no
Om oss:

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Vi har eget sagbruk hvor vi produserer trelast med stort sett strandardlengder på 5 meter, og vi har et av distriktets største trelastutsalg.

");